Hòa Bình: Chưa thật sự quan tâm đến tiếp dân, giải quyết KN,TC

Đó là khẳng định của UBND tỉnh Hòa Bình tại báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC) năm 2018.

Hòa Bình: Chưa thật sự quan tâm đến tiếp dân, giải quyết KN,TC

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC thời gian qua đã được các cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình củng cố và duy trì; mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng của tỉnh, ban tiếp công dân và các địa phương ngày càng hiệu quả, đã hạn chế được nhiều sai sót. Phần lớn các địa phương đã đề ra và thực hiện được các chủ trương, biện pháp tích cực trong việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm như một số thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc sở, ngành, UBND cấp huyện và chủ tịch UBND cấp xã chưa thật sự quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; chưa gắn công tác tiếp công dân với giải quyết các vụ việc KN,TC thuộc thẩm quyền.

Trong công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC, vẫn còn tình trạng chỉ tập trung giải quyết cho hết thẩm quyền, chưa làm hết trách nhiệm. Còn một số vụ việc KN,TC giải quyết chưa thấu đáo, giải quyết chưa hết nội dung, quá trình giải quyết còn có sai sót về trình tự, thủ tục, áp dụng pháp luật chưa chính xác…

Một số quyết định giải quyết về KN,TC đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được tổ chức thực hiện triệt để, dẫn đến tình trạng công dân tiếp tục khiếu kiện lên tỉnh và Trung ương. Thủ trưởng các cấp, ngành chưa kiên quyết trong việc xử lý người thiếu trách nhiệm khi tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Việc triển khai một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC còn chậm, chưa theo kịp sự đòi hỏi của công tác quản lý.

Việc triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC còn ít, thời gian thanh tra, kiểm tra ngắn nên chất lượng chưa cao. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; khi phát sinh KN,TC (nhất là những vụ đông người, có tính chất phức tạp), một số địa phương còn lúng túng trong việc đưa ra các giải pháp xử lý. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành) chưa được thường xuyên, sâu rộng, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng.

Trong kỳ, thủ trưởng các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại đơn vị theo quy định, tiếp 753 lượt người đến trụ sở tiếp dân để KN,TC, kiến nghị, phản ánh và nộp đơn. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại các buổi tiếp dân được đảm bảo an toàn, trên địa bàn tỉnh không phát sinh “điểm nóng”.

Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp nhận 782 lượt đơn các loại (giảm 3,69% so với cùng kỳ báo cáo), không có đơn tồn đọng từ kỳ trước chuyển sang. Có 30 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chức năng. Đã xác minh xong 14/16 vụ việc KN; 14/14 vụ việc TC.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tiếp công dân và giải quyết KN,TC trong thời gian tới, theo ông Quang, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC tiếp tục được coi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân để có nhận thức đúng hơn về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó chú trọng tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KN,TC.

Nâng cao chất lượng, vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp dân, xử lý đơn và giải quyết KN,TC, đặc biệt là công chức thuộc cơ quan thanh tra các cấp, có chế độ đãi ngộ thích hợp và kịp thời. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, tuyển chọn, sử dụng cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra trên cơ sở quy hoạch dài hạn, ngắn hạn, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới trực tiếp trong việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC nhằm chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Luật Tố cáo năm 2018 khi có hiệu lực thi hành.

Theo: Lê Phương (Thanhtra.com.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button