Kỳ Sơn – Hòa Bình: Kiểm điểm nhiều cá nhân, tập thể

Thanh tra tại UBND huyện Kỳ Sơn, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã thu hồi cho ngân sách hơn 120 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ nghiệm thu, thanh toán hơn 70 triệu đồng, đồng thời yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo nhiều phòng, ban, UBND các xã, thị trấn.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình mới ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước và thực hiện pháp luật tại UBND huyện Kỳ Sơn; thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016-2017, chỉ ra nhiều tồn tại, khuyết điểm, sai phạm tại huyện này. Cụ thể:

Trụ sở HĐND, UBND huyện Kỳ Sơn tại thị trấn Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TK

Trụ sở HĐND, UBND huyện Kỳ Sơn tại thị trấn Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: TK

Công tác quản lý tài chính – ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), huyện Kỳ Sơn còn để nợ đọng XDCB, kéo dài nguồn vốn XDCB hơn 1,5 tỷ đồng tại 4 công trình. Việc quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư XDCB có tình trạng các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát lập dự toán, nghiệm thu khối lượng xây lắp chưa chặt chẽ; các đơn vị tư vấn giám sát thi công công trình thiếu sâu sát, để xảy ra sai phạm gần 170,5 triệu đồng, gồm: Sai sót của các đơn vị tư vấn thiết kế trong khâu lập dự toán, làm tăng giá trị xây lắp gần 36 triệu đồng; sai sót của các đơn vị tư vấn giám sát không chặt chẽ quá trình thi công để các đơn vị xây lắp thi công thiếu khối lượng với giá trị gần 125 triệu đồng.

Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức còn tồn tại trong việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện chưa có trình độ quản lý hành chính Nhà nước.

Về việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND thị trấn Kỳ Sơn chưa bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả riêng mà bố trí chung với phòng tiếp công dân; UBND xã Phú Minh chưa niêm yết biểu mức thu phí, lệ phí.

Về giải quyết thủ tục hành chính, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết khi chưa đầy đủ thành phần hồ sơ, còn thiếu hồ sơ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa mở sổ theo dõi việc tiếp nhận các thủ tục hành chính, chưa ghi đầy đủ thời gian tiếp nhận và trả kết quả.

Tại 4 xã (Mông Hóa, Yên Quang, Phú Minh, Phúc Tiến) và thị trấn Kỳ Sơn qua thanh tra cho thấy việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp – hộ tịch, lao động – thương binh và xã hội thành phần hồ sơ chưa đảm bảo về điều kiện như thiếu hồ sơ nhưng vẫn xem xét, giải quyết. Việc quản lý, sử dụng phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất: UBND xã Phúc Tiến không sử dụng biên lai phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính, chưa thực hiện thu tiền thuê đất 5%.

Việc thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong 2 năm 2016 và 2017, cơ quan tham mưu chưa mở sổ theo dõi việc giao, nhận bản kê khai tài sản, thu nhập; chậm hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc ban hành kế hoạch công khai bản kê khai tài sản, thu nhập…

Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định thu hồi số tiền sai phạm hơn 120,6 triệu đồng về ngân sách; đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư XDCB huyện Kỳ Sơn, các đơn vị thi công xây lắp, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán giảm trừ, loại khỏi giá trị nghiệm thu, thanh toán hơn 70 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có tồn tại, khuyết điểm gồm: Trưởng phòng, Phó phòng Nội Vụ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 5 xã, thị trấn; các chủ đầu tư (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế – Hạ tầng, UBND các xã thị trấn…), Ban Quản lý dự án đầu tư XDCB huyện Kỳ Sơn.

Kiến nghị Chủ tịch UBND huyện chấn chỉnh, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế được thanh tra chỉ ra.

Theo: Trần Kiên / thanhtra.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button