Lịch cắt điện từ ngày 11/7 – 15/7 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

0 1.881

Điện lực Hòa Bình thông báo lịch cắt điện ở các huyện từ ngày 11/7 – 15/7 như sau:

1. Điện lực Cao Phong

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Cao Phong (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Cao Phong (Nguồn: PC Hòa Bình)

2. Điện lực Đà Bắc

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Đà Bắc (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Đà Bắc (Nguồn: PC Hòa Bình)

3. Điện lực Lạc Thủy

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lạc Thủy (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Lạc Thủy (Nguồn: PC Hòa Bình)

4. Điện lực Mai Châu

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Mai Châu (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Mai Châu (Nguồn: PC Hòa Bình)

5. Điện lực Tân Lạc

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Tân Lạc (Nguồn: PC Hòa Bình)

Lịch cắt điện trên địa bàn huyện Tân Lạc (Nguồn: PC Hòa Bình)

Bạn cũng có thể thích