Triển khai, thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh Hòa Bình

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo của chính quyền và các tổ chức đoàn thể cấp xã, tạo điều kiện huy động tập trung nguồn lực, giảm chi phí hành chính và góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND Triển khai, thực hiện nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra phương án nhập, kiện toàn thôn, xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh, cụ thể:

– Các thôn, xóm có vị trí địa lý giáp ranh liền kề, địa hình không bị chia cắt phức tạp ảnh hưởng đến giao thông đi lại; thuận tiện cho việc phát triển kinh tế – xã hội và đời sống nhân dân; tương đồng về văn hoá, phong tục tập quán, tôn giáo, … thì nhập lại thành thôn, xóm mới với quy mô số hộ gia đình từ 100 hộ trở lên. Đối với thôn, xóm mới ở những nơi có điều kiện thuận lợi thì có tổng số hộ gia đình từ 200 hộ trở lên.

– Các tổ dân phố, khu phố có vị trí địa lý giáp ranh liền kề, địa hình không bị chia cắt phức tạp; thuận tiện về sinh hoạt văn hoá xã hội, kinh doanh, sản xuất, … thì nhập lại thành một tổ dân phố, khu phố mới với tổng số hộ gia đình từ 150 hộ trở lên. Ở những nơi có điều kiện thuận lợi, thành lập tổ dân phố, khu phố mới có tổng số hộ gia đình từ 300 hộ trở lên.

– Đối với thôn, xóm, tổ dân phố đã thực hiện sáp nhập, kiện toàn tại giai đoạn làm điểm thì giữ nguyên để đảm bảo ổn định tổ chức của hệ thống chính trị, ổn định sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất của các tổ chức và Nhân dân địa phương.

Trường hợp đặc biệt, tuỳ theo điều kiện cụ thể ở địa phương, có thể điều chỉnh phạm vi của thôn, xóm, tổ dân phố (gồm một số hộ gia đình) nhập với thôn, xóm, tổ dân phố giáp ranh liền kề để hình thành các thôn, xóm có từ 100 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 150 hộ gia đình trở lên để giảm số lượng thôn, xóm, tổ dân phố hiện có. Trong trường hợp đặc biệt, quá khó khăn do điều kiện khách quan có thôn, xóm, tổ dân phố không thể nhập được với một thôn, xóm, tổ dân phố khác hoặc sau khi nhập một số thôn, xóm, tổ dân phố mà số hộ gia đình của thôn, xóm mới được thành lập dưới 100 hộ; tổ dân phố mới thành lập dưới 150 hộ thì trước khi tổ chức lấy ý kiến cử tri trong khu vực: Ban Chỉ đạo, Uỷ ban nhân dân cấp xã phải báo cáo Ban Chỉ đạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, cụ thể…

Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phốđược quy định tại Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 07/6/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình, khi nghỉ việc do bố trí, sắp xếp lại thôn, xóm, tổ dân phố thìđược hưởng chính sách hỗ trợ như sau:

– Hỗ trợ 01 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh dưới 05 năm (dưới 60 tháng);

– Hỗ trợ 02 tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 05 năm (đủ 60 tháng) đến dưới 10 năm (dưới 120 tháng);

– Hỗ trợ 03 (ba) tháng mức phụ cấp hiện hưởng cho người có thời gian đảm nhiệm chức danh từ đủ 10 năm trở lên;

– Đối với Công an viên ở thôn, xóm, tổ dân phố (nơi chưa bố trí Công an chính quy) có thời gian công tác liên tục đủ 15 năm (180 tháng) trở lên thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và quy định khác có liên quan.

Bên cạnh đó, việc đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố hiện có cần nghiên cứu, tiến hành thận trọng và hạn chế; nếu thật sự cần thiết mới thực hiện đổi tên và phải đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở địa phương tham gia, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chủ trương, thống nhất phương án nhập, đặt tên, đổi tên thôn, xóm, tổ dân phố tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiến hành rà soát toàn bộ số thôn, xóm, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh (bao gồm cả những đơn vị đã triển khai thực hiện làm điểm, nhưng vẫn còn số thôn, xóm, tổ dân phố chưa thực hiện, thuộc diện sáp nhập) để xác định số thôn, xóm, tổ dân phố thuộc diện nhập và xây dựng Đề án nhập, đặt tên, đổi tên đối với thôn, xóm, tổ dân phố theo quy định./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button